Стратешко планирање

Стратешки план на Генералниот секретаријат за работа за периодот 2018 - 2020 година - Преземи

 

Стратешкиот план на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија за периодот 2018-2020 година содржи мерки и активности кои се во функција на остварување на стратешките приоритети и цели на Генералниот секретаријат и на стратешките приоритети и цели на Владата на Република Македонија. 

 

 

Во прилог можете да прочитате повеќе, како и да ги преземете насоките за стратешко планирање за министерствата и другите управни органи.

Одлука за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Македонија во 2019 година.

Одлукaта за дополнување на Одлуката за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Македонија во 2019