Мinistria e Punëve të Brendshme

Veb-stranica: Faqja e internetit: 
Posta elektronike: 
kontakt@moi.gov.mk, mvrjavnost@gmail.com
Telefon: 
+389 2 3117 222
Adresë: 
„Димче Мирчев“ број 9, Скопје
Faqja e Facebook: 
Profili në Twitter: 

/

Profili në instagram: 

/

Ministria e Punëve të Brendshme kryen punët që kanë të bëjnë me :

 • realizimin e sistemit të sigurisë shtetërore dhe publike;
 • paraqitje të vendbanimit dhe vendqëndrimit;
 • shtetësia dhe dokumentet e udhëtimit për kalimin e kufirit shtetëror;
 • lëvizje dhe qëndrim në rripin kufitar;
 • kontrollin e kalimit të kufijve shtetërore, si dhe punë të caktuara lidhur me verifikimin dhe zgjidhjen e identiteteve  kufitare dhe shkelje të tjera kufitare.
 • qëndrimi dhe lëvizja e të huajve;
 • prodhimtaria, prometi, deponimi dhe  mbrojtja nga  tretjet djegëse, gazrat, eksplozivët dhe materie të tjera të rrezikshme dhe transporti i këtyre materiale;
 • ofrimin e ndihmës gjatë fatkeqësive elementare dhe epidemive;
 • furnizimi, posedimi, mbajtja dhe kontrolli i shënimit të armëve dhe municionit;
 • набавувањето, поседувањето, носењето и контролата на обележувањето на оружјето и муницијата;
 • mbikëqyrjen nga kompetencat e saj dhe
 • kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me ligj.