Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Veb-stranica: Faqja e internetit: 
Posta elektronike: 
contact@mioa.gov.mk, cabinet@mioa.gov.mk
Telefon: 
02 3200 870
Adresë: 
„Св.Кирил и Методиј“, број 54, Скопје
Faqja e Facebook: 

Ministria e Shoqërisë së Informacionit dhe Administratës  kryen punët që kanë të bëjnë me:

 • zhvillimin dhe promovimin e shoqërisë informatike;
 • krijimin dhe menaxhimin e regjistrit të sistemit të informacioneve dhe komunikimeve dhe pajisjes informatike në kuadër të organeve të administratës shtetërore;
 • rrjetin e integruar të informatikës dhe komunikimeve, data bazës, lidhjen reciproke dhe shkëmbim të informacioneve, aspektet e sigurisë dhe zhvillimin e infrastrukturës së organeve shtetërore, personave juridik dhe të tjerëve të cilëve me ligj iu është përcaktuar të kryejnë autorizime publike;
 • përcjelljen e gjendjes së teknologjive së  informatikës dhe telekomunikimeve dhe inkorporimin e standardeve ndërkombëtare;
 • telekomunikimet dhe infrastruktura e telekomunikimit;
 • radiodifuzioni dhe struktura e radiodifuzionit;
 • rregullimin ligjor i çështjeve që kanë të bëjnë me administratën;
 • mbikëqyrjen dhe sigurinë e zbatimit të vetëm të rregulloreve që kanë të bëjnë me punonjësit shtetërorë dhe publikë;
 • zhvillimin e politikës  lidhur me të drejtat, obligimet, përgjegjësitë dhe vlerësimin e punonjësve shtetërorë dhe  publikë;
 • klasifikimin dhe përshkrimi i vendeve të punës, pagave dhe kompensimeve të pagave të punonjësve shtetërorë dhe publikë;
 • menaxhimi i Regjistrit për punonjësit shtetërorë dhe publikë;
 • hartimin e dokumenteve strategjike për punën efikase dhe efektive, trajnimin dhe përsosjen profesionale të punonjësve shtetërorë dhe publikë, organizim dhe realizim të trajnimit;
 • zhvillimin dhe koordinimin e politikave lidhur me menaxhimin e resurseve njerëzore;
 • reformën në administratën publike;
 • realizimin e bashkëpunimit ndërkombëtare për çështje nga kompetencat e saj  dhe punë të tjera të përcaktuara me ligj.