MASH-i apelon që aplikimet për bursë studentore të dorëzohen në mënyrë elektronike, ndërsa marrëveshjet e bursave të nxënësve me postë

Ministria e Arsimit dhe Shkencës rikujton se në rrjedhë është aplikimi për fitimin e së drejtës për bursë studentore në vitin akademik 2020/2021, i cili zgjat përfundimisht deri më 30 nëntor. Kandidatët potencial që i plotësojnë kushtet e konkursit, aplikacionet mund t’i dorëzojnë në mënyrë elektronike përmes platformës së Internetit www.konkursi.mon.gov.mk ose në letër përmes arkivit të MASH-it.

Duke pasur parasysh gjendjen aktuale epidemiologjike në vend, në interes të mbrojtjes së shëndetit personal, ndërsa me atë dhe  mbrojtjen e shëndetit publik, Ministria e Arsimit dhe Shkencës u bën thirrje studentëve, përderisa janë në gjendje ta shfrytëzojnë mënyrën elektronike të paraqitjes së aplikimit, i cili është më i thjeshtë dhe më i sigurt, ose dokumentet t’i dorëzojnë me postë (dërgesë e rekomanduar me kthim) në adresën – Bul. „Shën Kirili dhe Metodij ”nr. 54, 1000 Shkup.

Apeli i referohet edhe nxënësve që kanë realizuar të drejtën e bursës së nxënësve në vitin akademik 2020/2021, ndërsa të cilët kanë detyrë përfundimisht me 4.12.2020 deri te MASH-i të dorëzojnë marrëveshje të plotësuar në 3 ekzemplarë (në dispozicion në linkun në vijim) dhe kopje të llogarisë së transaksionit personal në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës deri më 4.12.2020. llogari, të shmangin vizitën fizike në MASH, respektivisht dokumentet gjithashtu t’i dorëzojnë me postë.

Për informacionet shtesë dhe mbështetja për nxënësit dhe studentët, kontaktet e punonjësve në Sektorin për Standardin e Nxënësve dhe Studentëve, si dhe të të gjithë punonjësve të tjerë në MASH janë të shpallura në këtë link, dhe adresa zyrtare elektronike e ministrisë është contact@mon.gov.mk.