Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги врши работите што се однесуваат на:

  • земјоделството, шумарството и водостопанството;
  • користењето на земјоделското земјиште, шумите и другите природни богатства;
  • ловот и риболовот;
  • заштитата на добитокот и растенијата од болести и штетници;
  • следењето и проучувањето на состојбите со водите, одржувањето и подобрувањето на режимот на водите;
  • хидромелиоративните системи;
  • хидролошките и агрометеоролошките мерења, како и противградобијната заштита;
  • проучувањето и истражувањето на метеоролошките, хидролошките и биометеоролошките појави и процеси;
  • надзорот од негова надлежност и
  • врши други работи утврдени со закон.

Министер: Љупчо Николовски

Адреса: „Ленинова“ бр. 2, 1000 Скопје;
Tел: 02/3134-477, факс: 02/3239-429

Website: www.mzsv.gov.mk
Facebook: www.facebook.com/MinistryOfAgricultureForestryAndWaterEconomyRM