Министерство за економија

Веб-страница: 
Е-пошта: 
info@economy.gov.mk
Телефон: 
02 3085 347
Адреса: 
Улица „Јуриј Гагарин“, број 15, Скопје
Министер: 

Министерството за економија ги врши работите што се однесуваат на:

 • следењето на состојбата и појавите на пазарот на стоки и услуги и влијанието на мерките на економската политика;
 • следењето на економските, структурните и техничко-технолошките состојби и предлагање на мерки за остварување на развојната и тековната економска политика во областа на производството, трговијата, туризмот, угостителството и занаетчиството;
 • преземањето мерки против монополската положба и монополското однесување;
 • следењето на тековните материјални биланси и снабдувањето на граѓаните со основните прехранбени производи и други стоки за широка потрошувачка и на претпријатијата со суровини и репроматеријали;
 • системот и политиката на цени на производи и услуги;
 • подготвувањето програма за глобален материјален развој на човечките ресурси;
 • индустриската сопственост;
 • заштитата на потрошувачите;
 • малите и средните претпријатија и задругарството;
 • следењето на меѓународните стопански движења, како и нивното влијание врз економските односи на Република Македонија;
 • надворешно-трговското работење;
 • геолошките истражувања и експлоатацијата на минералните суровини;
 • енергетиката;
 • примената на општите и техничките нормативи, прописи и стандарди;
 • метрологијата;
 • надзорот од негова надлежност и
 • врши други работи утврдени со закон.