Министерство за внатрешни работи

Веб-страница: 
Е-пошта: 
kontakt@moi.gov.mk, mvrjavnost@gmail.com
Телефон: 
+389 2 3117 222
Адреса: 
„Димче Мирчев“ број 9, Скопје
Фејсбук страница: 
Твитер профил: 

/

Инстаграм профил: 

/


Министерството за внатрешни работи ги врши работите што се однесуваат на:

 • остварување на системот на државната и јавната безбедност;
 • пријавувањето на живеалиштето и престојувалиштето;
 • државјанството и патните исправи за премин на државната граница;
 • движењето и престојот во граничниот појас;
 • контролата на преминување на државната граница, како и определени работи во врска со утврдувањето и решавањето на граничните инциденти и другите повреди на границата;
 • престојот и движењето на странците;
 • производството, прометот, складирањето и заштитата од запаливи течности, гасови, експлозиви и други опасни материјали и превозот на овие материјали;
 • укажувањето на помош при елементарни непогоди и епидемии;
 • набавувањето, поседувањето, носењето и контролата на обележувањето на оружјето и муницијата;
 • надзорот од негова надлежност и
 • врши други работи утврдени со закон.