Министерство за внатрешни работи

Министерството за внатрешни работи ги врши работите што се однесуваат на:

 • остварување на системот на државната и јавната безбедност;
 • пријавувањето на живеалиштето и престојувалиштето;
 • државјанството и патните исправи за премин на државната граница;
 • движењето и престојот во граничниот појас;
 • контролата на преминување на државната граница, како и определени работи во врска со утврдувањето и решавањето на граничните инциденти и другите повреди на границата;
 • престојот и движењето на странците;
 • производството, прометот, складирањето и заштитата од запаливи течности, гасови, експлозиви и други опасни материјали и превозот на овие материјали;
 • укажувањето на помош при елементарни непогоди и епидемии;
 • набавувањето, поседувањето, носењето и контролата на обележувањето на оружјето и муницијата;
 • надзорот од негова надлежност и
 • врши други работи утврдени со закон.

Министер: Оливер Спасовски

Адреса: „Димче Мирчев“ бр.9, 1000 Скопје;
Tел: 02/3117-222, факс: 02/3112-468

Website: www.mvr.gov.mk
Facebook: www.facebook.com/makedonskapolicija