ЈАВЕН ПОВИК за поднесување барање за утврдување на статус на стратешки инвестиционен проект

Институција која огласува: 
Влада на Република Северна Македонија
Рок на пријавување: 
31.01.2023

1. ПРЕДМЕТ  

1.1 Јавниот повик се објавува согласно Законот за стратешки инвестиции во Република Северна Македонија, а во него се уредени критериумите, условите и постапката за пријавување, утврдување на статус, избор, подготовка и реализација на инвестициони проекти од највисок стратешки приоритет за државата (во натамошниот текст: стратешки инвестициони проекти), а со цел да поттикнување, привлекување и создавање услови за спроведување на стратешките инвестиции во Република Северна Македонија, зголемување на економски пораст, вработување и примена на нови технологии и иновации, зголемување на конкурентските економски можности на Република Северна Македонија, зголемување на извозот и намалување на трговскиот дефицит и подобрување на добросостојбата и условите за живеење на граѓаните на Република Северна Македонија, согласно принципите на слободно движење на стоки, услуги и капитал, на слободна конкурентност и еднаков третман, недискриминација и транспарентност.

1.2 Постапка за стекнување на статус стратешки инвестиционен проект, од страна на сите страни, ќе се спроведува на фер, транспарентен и недискриминаторен начин, со активно учество на стручната и поширока јавност на начин утврден во актот од членот 11 став 2 од Законот за стратешки инвестиции. 

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

2. ДЕФИНИЦИИ

2.1 За стратешки инвестиционен проект се смета проект кој исполнува една или повеќе цели од точката 1.1 од Јавниот повик, а со кој се врши реализација на инвестиција во висина од најмалку 100 милиони евра на територија на најмалку две или повеќе општини, најмалку 50 милиони евра во општините со седиште во град, општините во градот Скопје и градот Скопје и најмалку 30 милиони евра во општини со седиште во село. 

2.2 По исклучок од проектите во точка 2.1., за стратешки инвестициони проекти се сметаат и проектите реализирани во рамките на договори меѓу држави, проекти кои се спроведени и финансирани во соработка со Европската Унија, Министерскиот Совет на енергетска заедница, (PECI – Project of Energy Community Interest; PMI – Project of Mutual Interest; PCI– Project of Common Interest) како и оние со меѓународни финансиски институции, каде носител на инвестицијата е орган на државна управа, јавни претпријатија основани од државата или општините, како и трговски друштва кои се во целосна или во сопственост на државата и на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје и други правни лица чиј основач е Република Северна Македонија или општините.

3. ОПШТИ УСЛОВИ  ЗА ДОБИВАЊЕ НА СТАТУС НА СТРАТЕШКИ ИНВЕСТИИЦИОНЕН ПРОЕКТИ

3.1 Реализацијата на стратешките инвестициони проекти е јавен интерес. Стратешкиот инвестиционен проект кумулативно треба да ги задоволува следните услови:
3.1.1 Предложените инвестиции мора да бидат усогласени со стандардите за животна средина утврдени во законите на Република Северна Македонија,
3.1.2.Предложените инвестиции не смеат да бидат спротивни на Уставот на Република Северна Македонија, законите и обврските коишто произлегуваат од меѓународни договори ратификувани согласно со Уставот,
3.1.3 Јавните стратешки проекти мора да бидат во согласност со стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија. Статусот на стратешки инвестиционен проект може да се утврди според условите и постапките утврдени со овој закон за проекти во следниве области:

 • Енергетика со инфраструктура;
 • Транспорт и телекомуникации;
 • Туризам;
 • Преработувачка индустрија;
 • Земјоделство, шумарство и водостопанство;
 • Прехранбена индустрија;
 • Здравство;
 • Индустриски и технолошки паркови;
 • Управување со отпадни води и отпад;
 • Информатичко-технолошки зони;
 • Спорт;
 • Наука и образование;
 • Градење на големи мултифункционални градежни комплекси на градежни објекти кои имаат во својот состав повеќе од една област од областите наведени оваа точка.

3.1.4 По исклучок од услови утврдени во точка 3.13, за добивање на статус на стратешки инвестиционен проект, статус на стратешки инвестиционен проект имаат и проектите во областите кои не се опфатени, а инвестицијата надминува износ од 150 милиони евра во денарска противвредност.

4. ПРАВО НА УЧЕСТВО

4.1 Правото на учество на Јавниот повик го стекнуваат домашно правно лице или подружница на странско правно лице, регистрирани за вршење дејност на територијата на Република Северна Македонија согласно со закон и кои што ги исполнуваат барањата и потребна документација за добивање статус на стратешки инвестиционен проект утврдени во Образецот на барањето за добивање на статус на стратешки инвестиционен проект што го утврдува Владата.
4.2. Кон барањето од точка 4.1 особено се приложува и:

 • инвестициски бизнис план или студија за изводливост за јавни стратешки проекти кои содржат и анализа на ризици, инвестициски финансиски план, работна програма за спроведување на стратешкиот инвестиционен проект за време на траењето на инвестицијата,
 • согласност за задолжување во смисла на Законот за јавен долг за јавен стратешки инвестиционен проект,
 • микро и макро локациски услови на инвестицијата,
 • ревизорски извештај за субјектот што инвестира за одреден временски период и ревизорски извештај за компанијата која е сопственик на субјектот кој инвестира,
 • детално портфолио на субјектот што инвестира, вклучително и неговите подружници,
 • референтна листа од искуства на инвеститорот во слични проекти,
 • опис на начинот и изворите на финансирање на проектот,
 • доказ за финансиска способност за остварување на стратешкиот инвестиционен проект, кој задолжително содржи ревидиран годишен финансиски извештај за годината која и претходи на годината во која се поднесува барањето, односно годишни извештаи на пропишани обрасци за инвеститорите кои не подлежат на ревизија, деловни извештаи за тримесечјето кое претходи на предавањето на барањето, обрасци за бонитет не постари од 30 дена),
 • согласност на стратешкиот инвеститор со која се овластува Комисијата да прави проверки и контроли на податоците претставени во портфолиото на стратешкиот инвеститор,
 • годишни сметки (биланс на состојба, биланс на успех и извештај за готовински тек) за последните три финансиски години на стратешкиот инвеститор и на компанијата која е сопственик на стратешкиот инвеститор,
 • банкарска гаранција за реализирање на стратешкиот инвестиционен проект во висина од 3% од вредноста на приватната инвестиција,
 • потврда дека инвеститорот ги платил сите доспеани обврски, обврските за пензиско и здравствено осигурување и други јавни давачки, не постари од 30 дена,
 • потврда дека не е отворена стечајна или ликвидациона постапка. 

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА БАРАЊЕ 

5.1 Барањето во утврдениот Образец (преземи тука),  со комплетна документација предвидена во  точка 4 од  јавниот повик се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице,  до Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија на еден од следниот начин:

 • Во затворен плик преку пошта на следната адреса: бул. Илинденска број 2 – Скопје или во архивата на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија, секој работен ден од 8 до 16 часот. 
 •  На предната страна на пликот да пишува „НЕ ОТВОРАЈ“, а под него „за јавен повик за утврдување на статус на стратешки инвестиционен проект “. 

5.2. Барањето како и целокупната документација и коресподенција поврзана со Барање се одвива на македонски јазик.

6. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР 

6.1 Проектите се стекнуваат со статус за стратешки инвестиционен проект на предлог на Комисија за стратешки инвестициони проекти чиј состав, надлежности и начин на работа се утврдени со Законот за стратешки инвестиции во Република Северна Македонија.

6.2 Комисија за стратешки инвестициони проекти во рок од 30 работни дена од денот на поднесување на целокупната документација за добивање статус на стратешки инвестиционен проект ги оценува поднесените документи и врши техничка, финансиска и правна процена на досието на проектот.

6.3 Доколку се утврди дека документацијата не е целосна, Комисијата ќе побара во писмена форма или по електронски пат од стратешкиот инвеститор да ги дополни сите неопходни документи и податоци. Барателот мора да ја комплетира документацијата во временски рок од десет дена од датумот на прием на известувањето.

6.4 Доколку стратешкиот инвеститор не постапи во рок од 10 дена, Комисијата ќе го извести во рок од пет дена од истекот на рокот за дополнување на документацијата, дека барањето нема да биде предмет на разгледување во постапката за добивање на статус на стратешки инвестиционен проект.

6.5 Доколку Комисијата оцени дека предлог проектот ги исполнува барањата од овој закон дава препорака до Владата во рок од седум работни дена од доставување на препораката да донесе одлука за утврдување статус на стратешки инвестиционен проект.

6.6 По донесувањето на одлуката за утврдување статус на стратешки инвестиционен проект, Комисијата до надлежното министерство дава предлог-договорот за стратешки инвестиционен проект како и предлог закон со кој се уредува реализацијата на стратешкиот инвестиционен проект, освен за проектите дефинирани во точка 2.2., кои надлежното министерство во рок од седум работни дена од доставувањето од страна на Комисијата ги доставува до Владата и до Државното правобранителство на Република Северна Македонија, кое е должно во рок од седум работни дена од денот на доставеното барање да даде мислење по предлог-договорот и предлог законот.

6.7 Владата донесува одлука за утврдување статус на стратешки инвестиционен проект и дава согласност на предлог-договорот за стратешки инвестиционен проект и го утврдува текстот на предлог законот со кој се уредува реализацијата на стратешкиот инвестиционен проект по претходно добиено позитивно мислење од Државно правобранителство на Република Северна Македонија.

6.8 Владата ја донесува одлуката за утврдување статус на стратешки инвестиционен проект во рок од седум дена од денот на добивање на предлог од Комисијата.

6.9 Владата го склучува Договорот за стратешки инвестиционен проект во рок од три дена по влегувањето во сила на законот со кој се уредува реализацијата на стратешкиот инвестиционен проект, односно по влегувањето во сила на одлуката за утврдување на статус  на стратешки инвестиционен проект дефиниран во точка 2.2.

6.10 Договорот за реализација на јавен стратешки инвестиционен проект кој ќе се финансира со задолжување со заем со или без државна гаранција е ништовен доколку во моментот на задолжувањето не може да биде обновена согласноста за задолжување во смисла на Законот за јавен долг.

 

7. ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОГОВОРОТ

7.1 Договорот за стратешки инвестиционен проект ги содржи особено следниве елементи:

 • назив и седиште на стратешкиот инвеститор,
 • назив на стратешкиот инвестиционен проект,
 • утврдена вредност на капитал што ќе се инвестира,
 • вид на стратешкиот инвестиционен проект,
 • локацијата на која ќе се реализира стратешкиот инвестиционен проект,
 • опис на недвижниот имот на кој ќе се реализира стратешкиот инвестиционен проект,
 • рокови за реализација на преземените права и обврски,
 • начин на постапување во случај на ненавремено издавање на документи согласно со закон,
 • рокови и услови за активирање на банкарската гаранција,
 • правна заштита на правата и обврските на договорните страни,
 • одредби за решавање на спорови,
 • одредби за престанување на договор,
 • одредби за раскинување на договорот.

7.2 Договорот што не ги содржи елементите од точката 7.1 е ништовен.
 

8. РЕАЛИЗАЦИЈА НА СТРАТЕШКИ ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОЕКТИ 

8.1 За реализација на стратешки инвестициони проекти, потребните одобренија, дозволи, согласности, лиценци, овластувања, потврди и други документи кои се издаваат согласно со посебните закони ќе се издаваат во рокови утврдени со закон со кој се уредува реализацијата на стратешкиот инвестиционен проект. 

8.2 Рокот за добивање на одобрение за градба за стратешките инвестициски проекти не смее да биде подолг од 36 месеци од денот на стекнување на статус на стратешки инвестициски проект.

8.3 По исклучок, доколку Комисијата оцени дека рокот нема да биде доволен за добивање на одобрение за градба, Комисијата може да го продолжи рокот за период не подолг од девет месеци на начин утврден во актот од членот 11 став 2 од Законот за стратешки инвестиции на Република Северна Македонија.

9. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ 

За дополнителни информации на електронска адреса: gs@gs.gov.mк


PUBLIC CALL for Submission of applications for Establishment of a Status of an Investment Project

1. SUBJECT   

1.1 This Public Call is announced in accordance with the Law on Strategic Investments in the Republic of North Macedonia, regulating the application criteria, conditions and procedure, determination of a status, selection, preparation and implementation of investment projects of the highest strategic priority for the country (hereinafter: Strategic Investment Projects), with the aim of encouraging, attracting and creating conditions for the implementation of strategic investments in the Republic of North Macedonia, an increase in the economic growth, employment and application of new technologies and innovations, enhancement of the competitive economic opportunities of the Republic of North Macedonia, an increase of the exports and a decrease in the trade deficit and improvement of the wellbeing and living conditions of the citizens of the Republic of North Macedonia, in line with the principles of free movement of goods, services and capital, free competitiveness and equal treatment, non-discrimination and transparency.

1.2 The procedure of obtaining a status of a Strategic Investment Project shall be implemented by all parties in a fair, transparent and non-discriminating manner, with active participation on part of the expert and wider community, in the manner as set forth in the act of Article 11 of the Law on Strategic Investments.

GENERAL INFORMATION

2. DEFINITIONS

2.1 A Strategic Investment Project shall be a project meeting one or more objectives of item 1.1 of the Public Call and including the realization of an investment of at least 100 million Euros on the territory of at least two or more municipalities, and not less than 50 million Euros in municipalities with their seat in a city, the municipalities of the city of Skopje and the city of Skopje, and not less than 30 million Euros in municipalities with their seat in a village. 

2.2 Under exception of item 2.1., Strategic Investment Projects shall also include projects implemented as part of agreements between states, projects implemented and funded in cooperation with the European Union, the Ministerial Council of the Energy Community, PECI – Project of Energy Community Interest, PMI – Project of Mutual Interest, and PCI– Project of Common Interest, as well as those implemented with international financial institutions, with the investor being a state administration organ, public enterprises established by the state or municipalities, as well as trade companies in full or partial ownership of the state and the municipalities, the municipalities in the city of Skopje and the city of Skopje and other little entities established by the Republic of North Macedonia or the municipalities.

 3. GENERAL REQUIREMENTS FOR OBTAINING A STATUS OF A STRATEGIC INVESTMENT PROJECT

3.1 The implementation of Strategic Investment Projects is in the public interest. Strategic Investment Projects shall cumulatively meet the following requirements: 
3.1.1 The investments proposed must be aligned with the environmental standards set forth in the laws of the Republic of North Macedonia,
3.1.2.The investments proposed shall not be contrary to the Constitution of the Republic of North Macedonia and the laws and obligations arising out of international agreements ratified in accordance with the Constitution,
3.1.3 Public strategic projects must be in line with the strategic priorities of the Government of the Republic of North Macedonia. The status of a Strategic Investment Project may be established under the conditions and procedures stipulated by this law for projects in the following areas:

 • Energy and infrastructure;
 • Transport and telecommunications;
 • Tourism;
 • Processing industry;
 • Agriculture, forestry and water economy;
 • Food industry;
 • Healthcare;
 • Industrial and technological parks;
 • Waste waters and waste management;
 • IT zones;
 • Sports;
 • Science and education;
 • Construction of large multifunctional building structures on construction facilities containing within their structure more than one of the areas stated under this item.

3.1.4 Under exception of item 3.13, for the purpose of obtaining a Strategic Investment Project, a status of a Strategic Investment Project shall also be granted to projects in areas not included above, where the investment exceeds an amount of 150 million euros in a denar counter-value.

 

4. RIGHT TO PARTICIPATION

4.1 The right to participation in the Public Call shall be acquired by a domestic legal entity or a subsidiary of a foreign legal entity, registered to operate on the territory of the Republic of North Macedonia in accordance with law and which meet the requirements and possessing the document required for obtaining a status of Strategic investment project as established in the form of application for a status of a Strategic investment project set forth by the Government.
4.2. The application of item 4.1 shall in particular be also accompanied by:

 • an investment business plan or a feasibility study for public strategic projects, including a risk analysis, an investment financial plan, and an operational program for the implementation of the Strategic Investment Project throughout the investment,
 • borrowing consent in the sense of the Law on Public Debt for Public Strategic Investment Projects,
 • micro and macro location conditions of the investment,
 • an audit report on the entity making the investment over a certain time period and an audit report on the company owning the entity making the investment,
 • a detailed portfolio of the entity making the investment, including its subsidiaries,
 • a reference list of the investor’s experience with similar projects,
 • description of the manner and sources of financing the project,
 • evidence of financial ability to implement the Strategic Investment Project, which shall contain an audited annual financial statement for the year preceding the year of application, or annual reports presented in prescribed forms for investors not subject to auditing, partial reports on the quarter preceding the submission of application and creditworthiness statements not older than 30 days,
 • consent of the strategic investor authorizing the Committee  to conduct inspections and controls of the data presented in the portfolio of the strategic investor,
 • annual accounts of the strategic investor and of the company owning the strategic investor (balance sheet, income statement and cash flow statement) for the past three financial years,
 • a performance bank guarantee for the implementation of a Strategic Investment Project amounting to 3% of the private investment’s value,
 • a statement of confirmation confirming that the investor has settled all due liabilities, pension and health insurance liabilities and other public charges not older than 30 days,
 • a statement of confirmation confirming that no bankruptcy or liquidation procedure has been initiated. 

 

5. DELIVERY OF APPLICATIONS 

5.1 The application in the defined Form (download here), along with the complete documentation set forth in item 4 of the Public Call shall be delivered in one original counterpart, signed by the responsible person and addressed to the General Secretariat of the Government of the Republic of North Macedonia in one of the following ways:

 • In an enclosed envelope by mail to the following address: 2 Ilindenska Blvd. – Skopje or to the archives of the General Secretariat of the Government of the Republic of North Macedonia every business day between 8:00 am and 4:00 pm. 
 • The wording “DO NOT OPEN” shall be written on the front of the envelope, with the wording “for a public call for establishment of a status of a strategic investment project” written beneath it. 

5.2. The application, as well as the entire documentation and correspondence related to the application, shall be in Macedonian.

 

6. IMPLEMENTATION OF A SELECTION PROCEDURE 

6.1 Projects acquire the status of a Strategic Investment Project upon the proposal of the Strategic Investment Projects Committee, the composition, competencies and manner of operation of which are determined by the Law on Strategic Investments in the Republic of Northern Macedonia.

6.2 Within 30 business days from the day of submission of the entire documentation for obtaining the status of a Strategic Investment Project, the Strategic Investment Projects Committee shall evaluate the documents submitted and shall perform a technical, financial and legal assessment of the project file.

6.3 In case the documentation is found incomplete, the Committee shall address the strategic investor in writing or electronically, requesting that the latter supplements the application with all the documents and data required. The applicant must complete the documentation within ten days from the date of receipt of the notification.

6.4 In case the strategic investor fails to act within 10 days, the Committee shall - within five days following expiry of the deadline for completing the documentation - notify the former that the application shall not be taken into consideration in the procedure for obtaining the status of a Strategic Investment Project.

6.5 If the Committee considers that the draft proposal meets the requirements of this Law, it shall make a recommendation to the Government to make a decision determining the status of a Strategic Investment Project within seven working days following submission of the recommendation.

6.6 Following the adoption of the decision determining the status of a Strategic Investment Project, the Committee shall furnish the competent ministry with a draft strategic investment project agreement as well as a draft law regulating the implementation of the Strategic Investment Project, except for the projects defined in item 2.2. submitted by the relevant ministry to the Government and the State Attorney's Office of the Republic of North Macedonia within seven working days following submission by the Committee, and the State Attorney's Office is obliged to provide an opinion on the draft agreement and the draft law within seven working days following the date of the request. 

6.7 The Government shall adopt a decision determining the status of a Strategic Investment Project and shall give consent to the draft strategic investment project agreement and shall determine the text of the draft law regulating the implementation of the Strategic Investment Project following a positive opinion received previously from the State Attorney's Office.

6.8 The Government shall adopt the decision determining the status of a Strategic Investment Project within seven days following the day of receipt of the Committee’s proposal.

6.9 The Government shall enter into the Strategic Investment Project Agreement within three days following the entry into force of the law regulating the implementation of the Strategic Investment Project or following the entry into force of the decision determining the status of a Strategic Investment Project defined in item 2.2.

6.10 The agreement for implementation of a public strategic investment project to be financed by means of borrowing in the form of a loan with or without a state guarantee shall be null and void if the borrowing consent cannot be renewed in terms of the Law on Public Debt at the moment of borrowing.

 

7. COMPULSORY AGREEMENT ELEMENTS 

7.1 The Strategic Investment Project Agreement shall in particular include the following elements:

 • name and registered offices of the strategic investor; 
 • name of the Strategic Investment Project; 
 • the established value of the capital to be invested, 
 • the type of the Strategic Investment Project;
 • the location at which the Strategic Investment Project shall be implemented; 
 • a description of the movable property onto which the Strategic Investment Project is to be implemented; 
 • deadlines for implementation of the rights and obligations assumed; 
 • manner of action in case of untimely issuance of documents in accordance with law;
 • deadlines and conditions of activation of the bank guarantee;
 • legal protection of the rights and obligations of the contractual parties;
 • dispute settlement provisions;
 • agreement cancellation provisions;
 • agreement termination provisions.

7.2 Agreements failing to include the elements of item 7.1 shall be null and void.

 

8. IMPLEMENTATION OF STRATEGIC INVESTMENT PROJECTS

8.1 For the purposes of realization of Strategic Investment Projects, the necessary approvals, permits, consents, licenses, authorizations, certificates and other documents issued in accordance with the special laws shall be issued within the deadlines determined under a law regulating the implementation of the Strategic Investment Project.

8.2 The deadline for obtaining a building permit for Strategic Investment Projects may not exceed 36 months from the date of acquiring the status of a Strategic Investment Project.

8.3 As an exception, if the Committee deems that the deadline will not be sufficient for obtaining a building permit, it may extend the deadline for a period not exceeding nine months, in the manner as determined in the act referred to in Article 11 paragraph 2 of the Law on Strategic Investments of the Republic of North Macedonia.

9. ADDITIONAL INFORMATION 

For any additional information, please contact the following address: gs@gs.gov.mк