Јавни огласи

Oглас / Повик Огласувач Рок
ЈАВЕН ПОВИК за поднесување барање за утврдување на статус на стратешки инвестиционен проект Влада на Република Северна Македонија 31.01.2022
PUBLIC CALL for Submission of applications for Establishment of a Status of an Investment Project Government of North Macedonia 31.01.2022
Јавен оглас за именување директор на „Воспитно-поправен дом Тетово" Влада на Република Северна Македонија 12.05.2021
Јавен повик за финансиска поддршка за индустријата и операторите за организација на настани со задолжително ангажирање домашни изведувачи за реализација на настани на теми со кои се одбележува 30 години независност на Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија 11.05.2021
Thirrje publike për mbështetje financiare për industrinë dhe operatorët për organizim të ngjarjeve me angazhim të detyrueshëm të interpretuesve vendas për realizimin e ngjarjeve me tema që shënojnë 30 vjet pavarësi të Maqedonisë së Veriut Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut 11.05.2021
Јавен Повик за финансиска поддршка на угостителите регистрирани со шифри на приоритетна дејност: 56.10, 56.29, 56.30 Влада на Република Северна Македонија 10.05.2021
Thirrje publike për mbështetje financiare për hotelierët e regjistruar me shifrat e veprimtarisë prioritare: 56.10, 56.29, 56.30 Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut 10.05.2021