Национални координатори

Владата на Република Северна Македонија ги има именувано следниве лица за национални координатори:

 
Национални координатори
Биографија на национален координатор
Национален координатор за гранично управување
в.д. Заменик национален координатор за гранично управување    
Менфи Илјази
Национален координатор за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам
Заменик национален координатор за спречување на насилен екстремизам
Национален координатор за трансплантација
Национален координатор за имплементација на националната платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на Република Северна Македонија