Состојба на патиштата по врнежите од снег на територијата на Република Македонија (до 13 часот)

Скопски регион

Патните правци кон повисоките населени места на Скопска Црна Гора, односно селата Брест, Танушевци и Малино (опш.Чучер Сандево) не се проодни, а истите села немаат и електрична енергија.

Во опш. Кисела Вода непрооден е патот од Теферич кон Сопиште.

Битолски регион

Во општина Крушево, регионалниот патен правец Крушево - Пуста Река не е исчистен, но е прооден за теренски возила со зимска опрема.

Во општина Прилеп сите магистрални и регионални патишта се исчистени и опесочени, проодни за сите моторни возила, освен регионалниот пат за Мариово, кој е од трет преоритет. Регионалниот пат Лагово - Витолиште, моментално е прооден за теренски возила.

Во општина Долнени непроодни се патните правци за селата Маргари, Зрзе и манастиорот во с.Зрзе.

Во општина Ресен - регионалниот патен правец Битола - Ресен - Охрид е прооден за сообраќај.

Охридски регион

Во општина Македонски Брод, регионалните патни правци за Кичево, Прилеп и Самоков се проодни, додека локалните патни правци кон повисоките села Дренов, Крапа, Битово, Растеш, Заград, Волче, Ботушје, Бенче, Лупште, Звечан, Инче, Требовље, Брест, Косово, Рамне, Брезница, Могилец, Калуѓерец, Томино село и Сушица не се проодни.

Во општина Струга, непрооден е патниот правец што ги поврзува селата во Малесија односно патниот правец од с.Присовјани до хидроцентрала Глобочица.

Велешки регион

Во општините Велес, Градско и Чашка, екипите на Македонија пат, ЈКП Дервен и ГП Изгрев, се на терен и се чисти накај селата Отовица, Сујаклари, Мамутчево, Иванковци, Оризари, Клуковец, Сливник, Раштани и Бузалково.

Патните правци према г.Јаблчиште и Богомила се тешко проодни. ЈП Македонија пат е на терен и работи на расчистување.

На подрачјето на општините Свети Николе и Лозово патниот правец кон селата Немањици, Ранченци, Мечкуевци и Патетино, како и патниот правец кон селата Трстеник, Сопот, Преот, Малино, Алакинци и Крушица не се проодни за лесни моторни возила, а се проодни за теренски возила.

Кумановски регион

Во општина Старо Нагоричане единствено регионалниот патен правец кон Р.Србија - Пелинце е прилагоден за движење, додека патните правци кои гравитираат кон селата во козјачијата се тешко проодни.

Во општина Липково, тешко проодни се патните правци кои гравитираат кон повисоките села Гошинце, Лукаре и Малино.

Регионален пат Ранковце - с.Герман е прооден до с.Пклиште додека од с.Пклиште до с.Герман е непрооден.

Регионалниот патен правец Крива Паланка - с.Огут е прооден за теренски возила. Регионалниот патен правец Крива Паланка - с.Луке е прооден во зимски услови. Локалниот пат од с.Дурачка река м.в.Метоф кон с.Дренак е непрооден.

 

Од Македонија Пат и АМСМ известуваат дека забрана за движење на тешки товарни возила има на патните правци крак Маврово - Дебар, Гостивар - Кичево, преку планинскиот премин Стража, Кичево - Охрид, преку планинскиот премин Пресека, патот Прилеп - Македонски Брод на планинскиот премин Барбарос како и на патниот праевец Тетово - Попова Шапка, каде забраната важи и за автобуси, а за останатите возила е задолжително користење на зимска опрема (синџири). Од 12:15.ч поради интензивни врнежи од снег се воведува забрана за сообраќај на тешки товарни возила на патниот правец Струга - граничен премин Ќафасан.