Зимско сметање на времето

Летното сметање на времето во 2020 година се завршува на 25 октомври во 03h 00min 00s, така што со поместување за еден час наназад, времето во 03h 00min 00s се смета како 02h 00min 00s.

Одлуката за денот и моментот на воведувањето и денот и моментот на завршувањето на летното сметање на времето во 2020 година е објавена во „Службен весник на Република Северна Македонија„ број 79” од 26.03.2020 година.