Зимско сметање на времето

Летното сметање на времето во 2021 година се завршува на 31 октомври во 03h 00min 00s така што со поместување за еден час наназад времето во 03h 00 min 00 s се смета како 02h 00min 00s.

Часот кој на 31 октомври 2021 година, поради поместувањето за еден час наназад се појавува два пати помеѓу 02h 00min 00s и 03h 00min 00s се означува првиот пат како час 2А, а вториот пат како час 2Б.

Одлуката е објавена во Службен весник на Република Северна Македонија број 68 од 25 март 2021 година.