Јавен повик 14/2023-Одлука и кратки биографии - Јавното претпријатие за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Северна Македонија

Институција која огласува: 
Влада на Република Северна Македонија
Рок на пријавување: 
29.02.2024

Јавен повик 14/2023 - Одлука и кратки биографии - Јавното претпријатие за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Северна  Македонија

Пропратни документи: