Министерство за правда

Веб-страница: 
Е-пошта: 
publicrelation@mjustice.gov.mk, cabinet@mjustice.gov.mk
Телефон: 
02 3116 493
Адреса: 
„Димитрие Чуповски“ број 9, Скопје;
Министер: 
Фејсбук страница: 

Министерството за правда ги врши работите што се однесуваат на:

 • судството, јавното обвинителство, јавното правобранителство;
 • државната управа;
 • кривичната одговорност и одговорноста за прекршоци;
 • нотарските работи, адвокатурата и други видови правна помош;
 • наследувањето, сопственоста, стварните права и облигационите односи;
 • меѓународната правна помош;
 • извршувањето на санкциите за кривични дела и прекршоци;
 • организацијата и управувањето со казнено-поправните и воспитно-поправните установи;
 • амнестијата и помилувањето;
 • судските вештачења, експертизи и супер-вештачења;
 • изборниот систем, водењето евиденција на избирачкото право;
 • кривичната, прекршочната, парничната, вонпроцесната, извршната и управната постапка;
 • управниот надзор;
 • вршењето на работите што не спаѓаат во надлежност на друг орган на државната управа и
 • врши други работи утврдени со закон.