Министерство за јавна администрација

Веб-страница: 
Е-пошта: 
contact.mja@mioa.gov.mk, goran.mincev@mioa.gov.mk
Телефон: 
02 3200 870
Адреса: 
Булевар „Св.Кирил и Методиј“, број 54, Скопје
Министер: 
Фејсбук страница: 
Јутуб канал: 

Министерството за јавна администрација ги врши работите што се однесуваат на:

 • развојот и промоцијата на информатичкото општество;
 • креирањето и водењето на регистар на информационите и комуникациските системи и информатичката опрема во рамките на органите на државната управа;
 • интегрираната информатичка и комуникациска мрежа, базите на податоци, меѓусебното поврзување и размена на информациите, безбедносните аспекти и развојот на инфраструктурата на државните органи, правните и другите лица на кои со закон им е доверено да вршат јавни овластувања;
 • следењето на состојбите со информациските и телекомуникациските технологии и воведување на меѓународни стандарди;
 • телекомуникациите и телекомуникациската инфраструктура;
 • радиодифузијата и радиодифузната инфраструктура;
 • законското уредување на прашањата во врска со администрацијата;
 • надзорот и обезбедувањето на единствена примена на прописите што се однесуваат на државните и јавните службеници;
 • развивањето на политиката поврзана со правата, обврските, одговорностите и оценувањето на државните и јавните службеници;
 • класификацијата и описот на работните места, платите и надоместоците на плати на државните и јавните службеници;
 • водењето Регистар за државните и јавните службеници;
 • подготвувањето стратешки документи за ефикасното и ефективното работење, обуката и стручното усовршување на државните и јавните службеници, организирање и спроведување на обуката;
 • развојот и координацијата на политиките во врска со управувањето со човечките ресурси;
 • реформата во јавната администрација;
 • остварувањето на меѓународна соработка по прашања од негова надлежност и
 • врши и други работи утврдени со закон.