Министерство за здравство

Веб-страница: 
Е-пошта: 
pr@zdravstvo.gov.mk, minister.kabinet@zdravstvo.gov.mk, contact@zdravstvo.gov.mk
Телефон: 
02 3112 500
Адреса: 
Улица „50 Дивизија“ број 14, Скопје
Министер: 
Фејсбук страница: 
Твитер профил: 
Инстаграм профил: 

Министерството за здравство ги врши работите што се однесуваат на:

 • здравствената заштита и здравственото осигурување на населението;
 • загаденоста на воздухот, водата, земјиштето и животните продукти;
 • организацијата и развојот на здравството;
 • следењето на здравствената состојба на населението;
 • заштитата на населението од заразни болести, од штетното влијание на гасовите, јонизирачките зрачења, бучавата, загаденоста на воздухот, водата и земјиштето;
 • прехранбените производи и предмети за општа употреба;
 • хигиено-епидемиолошката состојба;
 • лековите, помошните лековити средства, медицинските помагала, медицинската опрема, санитетските уреди и материјали;
 • отровите и опојните дроги;
 • надзорот од негова надлежност и
 • врши други работи утврдени со закон.