Министерство за финансии

Веб-страница: 
Е-пошта: 
finance@finance.gov.mk
Телефон: 
02 3255 300
Адреса: 
„Даме Груев“, број 12, Скопје
Министер: 
Фејсбук страница: 
Твитер профил: 
Инстаграм профил: 

Министерството за финансии ги врши работите што се однесуваат на:

 • изготвувањето и извршувањето на Буџетот на Република Северна Македонија и на завршната сметка на Буџетот на Република Северна Македонија;
 • трезорскиот систем;
 • управување со јавен долг;
 • макроекономската политика и политиката за развој на националната економија;
 • подготвувањето и следењето на макроекономските биланси;даночниот систем и даночната политика;
 • царинскиот систем;
 • системот на банките и штедилниците и други финансиски институции;
 • системот на девизното работење;
 • системот на сметководството, ревизијата и платниот промет;
 • меѓународни финансиски односи и соработка со ЕУ;
 • јавна внатрешна финансиска контрола;
 • фискална децентрализација;
 • игрите на среќа;сопственоста и други имотно-правни односи;
 • стоковните резерви;
 • надзорот од негова надлежност и врши други работи утврдени со закон.